Trắc nghiệm KIẾN THỨC CHUNG mới nhất

Quyết định 388/qđ-btc ngày 23/03/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Quyết định số 982/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

9 đề thi, 180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật thuế Thu nhập cá nhân

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGHỊ ĐỊNH 106/2020 VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

QUYẾT ĐỊNH 986 QĐ-TTg 2018 Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 102/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010

4 đề thi, 80 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật thống kê 2015 và sửa đổi bổ sung 2021

9 đề thi, 180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết số 76-NQ-CP ngày 15-7-2021

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thông tư 02-2021-TT-BNV tiêu chuẩn, xếp lương đối với công chức hành chính, văn thư

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định số 148- 2016 - NĐ-CP của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 98 - 2017 - NĐ-CP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Ôn Thi Quản Lý Thị Trường

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Chỉ thị 05-CT-TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thông tư 20-2018-TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Giáo dục 2019

13 đề thi, 260 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Điều lệ Trường THCS và THPT

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Điều lệ Trường tiểu học

4 đề thi, 80 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật quản lý thuế

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 61-2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

7 đề thi, 140 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 101-2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGHỊ ĐỊNH 62-2020 VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

9 đề thi, 180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 34-2016 và nghị định 154-2020 hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 115-2020 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

7 đề thi, 140 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Điều lệ Đảng

1 đề thi, 20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Viên Chức

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND huyện

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, cục Hải quan

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Hải Quan 2014

4 đề thi, 80 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Cơ cấu tổ chức của KHO BẠC NHÀ NƯỚC từ TW đến địa phương

3 đề thi, 60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Phòng chống tham nhũng

6 đề thi, 120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hoạt động công vụ và các nghị định về công chức

2 đề thi, 40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Cơ cấu tổ chức ngành thuế

7 đề thi, 140 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

9 đề thi, 180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

8 đề thi, 160 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

10 đề thi, 200 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

13 đề thi, 260 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

8 đề thi, 160 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm Anh văn mới nhất

Ôn tập nghữ pháp + từ vựng Anh văn 12 unit 1 - unit 16 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm anh văn 12 theo chủ đề bài học note

16 đề thi, 320 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm Mai Lan Huong 12 unit 1 - unit 4 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

16 Đề thi thử tiếng anh công chức Phần 5

16 đề thi, 320 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

17 Đề thi thử tiếng anh công chức Phần 4

17 đề thi, 340 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

20 Đề thi thử tiếng anh công chức Phần 3

20 đề thi, 400 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm Mai Lan Hương 11 unit 13 - unit 16 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

20 Đề thi thử anh văn công chức Phần 2

20 đề thi, 400 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Trắc nghiệm Mai Lan Hương 12 - unit 13 - 16 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - Trắc nghiệm sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

15 đề thi, 300 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - Trắc nghiệm liên từ trong tiếng Anh

10 đề thi, 200 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - trắc nghiệm mạo từ trong tiếng anh

5 đề thi, 100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - trắc nghiệm word form trong tiếng anh

4 đề thi, 80 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - Trắc nghiệm giới từ trong Tiếng Anh

24 đề thi, 480 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Ngữ pháp - Phrasal Verb and Idioms

19 đề thi, 380 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - 420 câu trắc nghiệm 12 thì trong Tiếng Anh

21 đề thi, 420 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - 300 câu trắc nghiệm full về mệnh đề IF

15 đề thi, 300 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - 230 câu trắc nghiệm toàn tập về mệnh đề quan hệ

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

NGỮ PHÁP - Trắc nghiệm V_ing, V_bare, to V - có giải chi tiết

14 đề thi, 280 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Mai Lan Huong 12 đề unit 9 - 12

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

18 Đề thi thử anh văn công chức Phần 1

18 đề thi, 360 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luyện tập Ngữ pháp và Từ vựng trong đề thi công chức tiếng anh

10 đề thi, 200 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Mai Lan Huong 12 đề unit 5 - unit 8

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luyện tập ngữ pháp đề thi tiếng anh A2 công chức theo chủ đề

36 đề thi, 720 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương 11 unit 9 - unit 12 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương 11 unit 5 - unit 8 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương 11 unit 1 - unit 4 note

12 đề thi, 240 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Đề thi công chức tiếng anh nâng cao

8 đề thi, 160 câu hỏi

Làm trắc nghiệm