Danh mục Kiến thức chung Thuế

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

47 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết số 76-NQ-CP ngày 15-7-2021

112 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật quản lý thuế

54 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Phòng chống tham nhũng

117 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Cơ cấu tổ chức ngành thuế

136 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

147 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

159 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

251 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Thuế

1531 câu hỏi

Làm trắc nghiệm