Danh mục Kiến thức chung Thống kê

Luật thống kê 2015 và sửa đổi bổ sung 2021

177 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

48 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị quyết số 76-NQ-CP ngày 15-7-2021

112 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

147 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

159 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

251 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Thống kê

1709 câu hỏi

Làm trắc nghiệm