Danh mục Kiến thức chung Ngân Hàng Nhà Nước

QUYẾT ĐỊNH 986 QĐ-TTg 2018 Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030

18 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

24 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010

70 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam

111 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

251 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Ngân Hàng Nhà Nước

1021 câu hỏi

Làm trắc nghiệm