Danh mục Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Kiến thức chung Hải Quan

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

97 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, cục Hải quan

92 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Hải Quan 2014

72 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

147 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

159 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Kiến thức chung Hải Quan

1382 câu hỏi

Làm trắc nghiệm