Danh mục Kiến thức chung Nâng ngạch Chuyên viên chính, Kiểm tra viên chính Bộ Tài chính

Nghị định 87/2017/NĐ-CP về nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Tài chính

20 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

97 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Phòng chống tham nhũng

117 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

150 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

159 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Nâng ngạch Chuyên viên chính, Kiểm tra viên chính Bộ Tài chính

872 câu hỏi

Làm trắc nghiệm