Danh mục Kiến thức chung Hành Chính Tỉnh

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND huyện

60 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

97 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Phòng chống tham nhũng

117 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

251 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Hành Chính Tỉnh

981 câu hỏi

Làm trắc nghiệm