Danh mục Kiến thức chung Tổng cục Dự trũ

Quyết định 388/qđ-btc ngày 23/03/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ

11 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Quyết định số 982/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

40 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 138 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

120 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

147 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Tổng cục Dự trũ

965 câu hỏi

Làm trắc nghiệm