Danh mục Kiến thức chung Quản lý thị trường

Nghị định số 148- 2016 - NĐ-CP của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

39 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 98 - 2017 - NĐ-CP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

35 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Ôn Thi Quản Lý Thị Trường

31 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016

116 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 30-2020 của Chính phủ về công tác văn thư

180 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị Định 123 và 101 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

99 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Phòng chống tham nhũng

117 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức Chính Phủ - Quốc Hội

147 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Ban Hành Văn Bản

159 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật cán bộ công chức

186 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương

251 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Hiến Pháp 2013

142 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Quản lý thị trường

1590 câu hỏi

Làm trắc nghiệm